Condicions generals d’ús del lloc web www.merceconesa.cat

DADES IDENTIFICATIVES

La titular d’aquest lloc web www.merceconesa.cat, és Mercè Conesa Pagès amb domicili a Sant Cugat del Vallès, Camí de Can Minguet 62, 2n, CP 08173, i proveïda de NIF 38184514N.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D’US

L’ús de qualsevol material o servei que conté aquest lloc web es farà d’acord amb les condicions generals d’ús aquí establertes i, en el seu cas, segons les normes i les condiciones específiques de cada material o servei concret que es proporcioni. El fet que l’usuari accedeixi a aquest lloc web implica que  accepta la totalitat dels termes i les condicions generals d’ús que s’hi contenen. La titular es reserva el dret a modificar periòdicament aquestes condicions si ho creu convenient. En aquest sentit, les condicions més recents que aquí es publiquen son les que en determinen la utilització.

Així mateix visitar aquest lloc web suposa l’acceptació per part de l’usuari de la nostra Política de confidencialitat i protecció de dades que més avall s’esmenta.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Les marques i els logotips que apareixen en aquest lloc web són propietat de la titular o de tercers que n’han autoritzat el seu ús. Resta prohibida la utilització d’aquestes marques sense l’autorització prèvia escrita de la titular del lloc o dels tercers propietaris de les marques.

El contingut de la pàgina web és propietat de la titular pel que l’usuari només podrà descarregar el material que aparegui al lloc per al seu ús personal i no comercial, respectant els drets d’autor, marques i altre drets de propietat.

Qualsevol utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i transformació donarà lloc a responsabilitats legalment establertes.

No està permès eliminar el copyright ni cap altre avís inserit en els continguts, materials, serveis, documents i informació o qualsevol altre que es contenen en aquesta web.

RESPONSABILITAT EN L’ÚS DE LA WEB

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web, els seus continguts i serveis de manera diligent, d’acord amb la Llei, les presents condicions generals, els bons costums i l’ordre públic. L’usuari serà responsable davant la titular i terceres persones dels danys i perjudicis de tota mena que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment del deure de diligència en l’ús d’aquest lloc web.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

La titular farà servir tots els esforços i mitjans per facilitar informació actualitzada i fefaent en el lloc web. No obstant això, la titular no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu, la presència d’errors o possibles inexactituds i/o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Aquest lloc conté enllaços a llocs web d’altres companyies que no estan sota el control de la titular, pel que aquesta no és responsable dels continguts dels esmentats llocs de tercers als quals l’usuari pugui accedir des d’aquesta pàgina web. Per això, si l’usuari decideix visitar aquests llocs ho fa sota el seu compte i risc, sense que la titular d’aquest lloc assumeixi cap mena de responsabilitat per la seguretat o l’exactitud de cap informació o contingut d’aquests llocs, ni per la qualitat dels productes o els serveis que s’ofereixin en aquests llocs.

MODIFICACIONS DE LA PÀGINA

La Titular es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en aquesta pàgina, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu lloc.

LLEIS I DISPOSICIONS APLICABLES

Aquesta pàgina és titularitat de Mercè Conesa Pagès, domiciliada a Sant Cugat del Vallès, carrer Vxxxxxxxxxxx, CP xxxxx, i proveïda de NIF xxxxxxxx, de manera que, pel fet d’accedir-hi, l’usuari accepta que tots els assumptes relacionats amb el seu accés i ús d’aquest lloc siguin regulats per la legislació d’Espanya excloent-ne qualsevol altra normativa nacional o internacional. Tots els litigis relatius a les condicions d’ús seran jutjats pels tribunals competents de Barcelona, Espanya.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, i el Reglament que la desenvolupa, informem a l’usuari que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de la titular. El propòsit de la titular del lloc en reunir informació personal de l’usuari, és oferir un bon servei, el més personalitzat possible i amb continguts que s’adiguin a les seves necessitats i interessos. La titular únicament farà servir les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari d’acord amb la finalitat amb què han estat sol•licitades. Així l’usuari autoritza que la informació que lliurement faciliti passi a formar part del fitxer de la titular del lloc amb la finalitat de mantenir la relació comercial i rebre informació i publicitat de productes i serveis de la nostra empresa, a través de qualsevol mitjà.

La titular declara que dona compliment a la normativa vigent relativa a la Protecció de Dades, en particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que desenvolupa aquella i que ha adoptat les mesures de seguretat de protecció de dades que l’esmentada normativa estableix. La titular guardarà absoluta confidencialitat sobre les dades personals dels seus usuaris que puguin servir per identificar-lo de forma individual i no les revelarà, excepte que en tingui la seva autorització expressa, o quan li fos requerit per ordre judicial o legal, o per protegir drets de la pròpia titular.

REGISTRE D’ADRECES IP I GALETES

En navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica l’usuari està facilitant al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. La titular del lloc no pot obtenir per si mateixa, ni té intenció de fer-ho a menys que se li causi algun perjudici, cap informació sobre el titular de la connexió a Internet a què correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers.

DRETS D’ACCÈS,RECTIFICACIÓ, CANCEL.LACIÓ I OPOSICIÓ

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, l’usuari té en tot moment la possibilitat d’accedir a les dades que hagi proporcionat, modificar-les, eliminar-les o oposar-s’hi, per a la qual cosa es pot adreçar per correu electrònic a hola@merceconesa.cat, indicant en el correu la menció LOPD,  o, també per escrit (incloent el nom, adreça postal i/o adreça de correu electrònic) a:

Mercè Conesa i Pagès
Camí de Can Minguet 62, 2n
08173 Sant Cugat del Vallès

 

Copyright 2017 Mercè Conesa i Pagès. Tots els drets reservat.